Odkaz svaté Anděly

Z Rad a Odkazů sv. Anděly vychází tzv. "mericiánská pedagogika". Anděla je sestrám vzorem svým smyslem pro mateřství. Vyzařuje "mateřství" celým svým životem, je opravdovou matkou svým svěřenkyním (srov. Don Bosko a požadavek "otcovství" u vychovatelů).
Mericiánská pedagogika je hluboce proniknuta jednotou. Vytvářet jednotu znamená setkávat se. Jít za stejným cílem a vzájemně si věci vyjasňovat, vyměňovat si názory, starat se o všechny, "jak vám to napoví Duch svatý".
Dalším nezbytným rysem pro výchovu je podle sv. Anděly láska plná úcty, porozumění, bdělosti - vůči každé osobě jednotlivě, vůči každému zvlášť.

"Pěkně vás prosím, abyste se snažily získat je láskou a rukou mírnou a dobrotivou. A především se chraňte nutit druhé násilím, protože Bůh dal každému z nás svobodnou vůli a nikoho nechce nutit násilím, nýbrž jen ukazuje, vyzývá a radí. Neříkám ovšem, že by se leckdy nemělo užít nějaké výtky a přísnosti ve vhodný čas a na vhodném místě, podle důležitosti, podmínek a potřeby osob; ale musíme tak jednat pouze z lásky a jedině v horlivosti o duše."

Dále Anděla vybízí k pozornosti ke každé osobě. Je třeba důvěřovat Božímu plánu pro každou bytost. Nikdy člověk nemůže vědět, co s kým Bůh zamýšlí. Kdo může posoudit hlubinu srdce a skryté Boží myšlenky?
V duchu evangelia i v mericiánském duchu by všechny vzájemné vztahy měly být založeny na lásce. Mít rád, znamená přijmout druhého takového, jaký je. Ve výchově je také velice důležité umět naslouchat druhému, vážit si ho a ctít tajemství jeho bytosti:

"Čím více si jich budete vážit, tím více je budete milovat; a čím více je budete milovat, s tím větší horlivostí a bdělostí se o ně budete starat."

V následování myšlenek svaté Anděly se při výchově napomáhá růstu osoby. Vychovatel dodává odvahy a je potřebné, aby získal důvěru. Musí věřit, že Boží moc zúrodní každodenní úsilí.:

"A potom nechejte pracovat Boha, který časem, až se mu zlíbí, učiní podivuhodné věci."